Lista doktorantów ISD, którzy obronili rozprawy doktorskie

l.p.

Nazwisko Imię

Temat rozprawy

Promotor

/promotor pomocniczy

Instytucja

1

BATYS Piotr

Surface and transport properties of nanoparticle multilayers

dr hab. Paweł Weroński

IKiFP PAN

2

CHROBAK Maciej

Zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

dr hab. Wiesław Marek Woch

WFiIS AGH

3

DZIAŁO Artur

Przewodnictwo elektryczne nanostruktur metalicznych

dr hab. Antoni Paja

WFiIS AGH

4

DZIEDZIC Justyna

Fotokatalityczny rozkład związków organicznych w roztworach wodnych wspomagany inkapsulowanymi utleniaczami

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński

IKiFP PAN

5

DZIEDZICKA Anna

Modyfikowane klinoptylolity naturalne jako katalizatory transformacji α-pinenu

prof. dr. hab. inż. Bogdan Sulikowski

IKiFP PAN

6

GACKOWSKI Mariusz

Monolity krzemionkowe z naniesionymi nanocząstkami zeolitu jako modelowe mikroreaktory przepływowe

prof. dr hab. inż. Mirosław Derewiński

IKiFP PAN

7

GAŁKOWSKI Michał**

Temporal and Spatial Variability of Nitrous Oxide in the Atmosphere over Małopolska Region: Determination of Loads and Emissions

prof. dr hab. Kazimierz Różański

WFiIS AGH

8

GIESZCZYK Wojciech

Fizyczne I dozymetryczne aspekty pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizujacego detektorami LiF:Mg,Cu,P.

dr hab. Paweł Bilski, prof. IFJ PAN

IFJ PAN

9

GRZESIAK-NOWAK Marta

Polimery koordynacyjne oraz związki metaloorganiczne typu MOF - materiały dla katalizy, inżynierii krystalicznej

prof. dr hab.Wiesław Łasocha

IKiFP PAN

10

FIRLEJ Mirosław

SALT Readout for LHCb Upgrade Experiment - Clock Generation and Data Transmission

prof. dr hab. inż. Marek Idzik

WFiIS AGH

11

HABINA Iwona

Badania organizacji i aktywności izolowanych błon fotosyntetycznych modyfikowanych nanocząstkami tlenków tytanu i wielościennymi nanorurkami węglowymi

prof. dr hab. Kvetoslava Burda

WFiIS AGH

12

JAMROZIK Agnieszka

Badanie fizyko-chemicznych własności funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych oraz ich oddziaływanie z wybranymi układami biologicznymi

prof. dr hab.Kvetoslava Burda

IKiFP PAN

13

JANC Krzysztof*

Micromechanical modeling of bone elastic properties based on computed tomography

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

WFiIS AGH

14

JANOWSKI Paweł

Detekcja kryptonu 85 i radioizotopów ksenonu w powietrzu atmosferycznym

prof. dr Jerzy Mietelski

IFJ PAN

15

JĘDRYCHOWSKI Mariusz**

Investigation of recrystallization and grain growth in hexagonal metals and computer modeling of these

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

WFiIS AGH

16

KARCZMARSKA Agnieszka

Optymalizacja procesu wytwarzania warstw diamentowych metodą CVD dla termoluninescencji

dr hab. inż. Marta Wolny-Marszałek, prof. IFJ PAN

IFJ PAN

17

KALEMBA-JAJE Żaneta

Transestryfikacja triglicerydów metanolem w obecności stałych polimerowych karalizarorów kwasowych

prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

IKiFP PAN

18

KOLLBEK Kamila**

Electronic structure of TiO2 based nanomaterials for renewable energy sources

prof. dr hab. Czesław Kapusta

WFiIS AGH

19

KOŁODZIEJ Tomasz**

The impact of orbital ordering on the Verwey transition in magnetite

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

WFiIS AGH

20

KONIECZNY Piotr**

Badania właściwości magnetycznych nowych magnetyków molekularnych modyfikowanych za pomocą domieszkowania oraz ciśnienia hydrostatycznego

prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński

IFJ PAN

21

KOPEĆ (KRZAK)

Małgorzata

Kompozytowe pokrycia antykorozyjne na osnowie żywic epoksydowych.

dr hab. Paweł Nowak, prof. IKiFP

IKiFP PAN

22

KUBIAK Katarzyna

Stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach granicznych - badania AFM i QCM

prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

IKiFP PAN

23

KUCZERA Paweł**

Structure analysis of selected decagonal quasicrystals

prof. dr hab. Janusz Wolny

WFiIS AGH

24

KUPCZAK Arkadiusz

Wielowymiarowa analiza struktur wodorków metali celem udoskonalenia możliwości ich zastosowania w energetyce wodorowej

prof. dr hab. Wiesława Sikora

WFiIS AGH

25

KUTERASIŃSKI Łukasz

Natura protonowych centrów kwasowych w zeolitach typu MFI podstawionych izomorficznie borem

prof. dr hab. inż. Mirosław Derewiński

IKiFP PAN

26

KUTORASIŃSKI Kamil**

Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych.

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

WFiIS AGH

27

MARCISZKO Marianna**

Diffraction study of mechanical properties and residual stresses resulting from surface processing of polycrystalline materials

prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański

WFiIS AGH

28

MARZEC Mateusz**

Identification of molecular self-assembled monolayers and their interactions at buried organic material-conductor interfaces in thin film systems

dr hab. inż. Andrzej Bernasik

WFiIS AGH

29

MIECZNIK Magdalena

Studium nad sorpcją w materiałach geologicznych długożyjących izotopów radioaktywnych Tc-99, Sr-90, Cs-137 w układach modelowych z wykorzystaniem krótkożyjących izotopów Tc-95m,Sr-85, Cs-134

prof. dr hab. Jerzy Mietelski

IFJ PAN

30

MIŁACZEWSKA Anna**

Badania nad strukturą i mechanizmem katalitycznego działania wybranych metaloenzymów niehemowych

dr hab. Tomasz Borowski

IKiFP PAN

31

MOROŃ Jakub**

Development of Novel Low-Power, Submicron CMOS Technology Based, Readout System

prof. dr hab. inż. Marek Idzik

WFiIS AGH

32

NIEMIEC Piotr

Teoretyczny opis modyfikowanych heteropolikwasów

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj

IKiFP PAN

33

NOSEK Magdalena

Application of rotating disk electrode technique in colloidal thin films studies

prof. dr hab. Paweł Weroński

IKiFP PAN

34

OĆWIEJA Magdalena**

Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

IKiFP PAN

35

OSIECKA Natalia

Wybrane zasady Schiffa, badanie struktury i dynamiki

prof. dr hab. Maria

Massalska-Arodź/

dr Ewa Juszyńska

IFJ PAN

36

ONIK Katarzyna

Nowe materiały hierarchiczne oparte na nanoklastrach zeolitów jako podstawa nowoczesnych układów katalitycznych

prof. dr hab. inż. Mirosław Derewiński

IKiFP PAN

37

PAJOR-ŚWIERZY Anna

Elektroaktywne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe z wbudowanymi nanocząstkami

prof. dr hab. Piotr Warszyński

IKiFP PAN

38

PASEK Wojciech*

Własności układów dziurowych w kropkach kwantowych: mieszanie pasm walencyjnych, własności optyczne oraz spinowe

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran / dr inż. Michał Nowak

WFiIS AGH

39

PAWŁOWSKI Jarosław*

Operacje na spinie pojedynczego elektronu w kropce kwantowej bez użycia pola magnetycznego

prof. dr hab. Stanisław Bednarek

WFiIS AGH

40

PERZANOWSKI Marcin**

Modyfikacja własności strukturalnych domieszkowanych cienkowarstwowych układów FePd przy użyciu lasera

dr hab. inż. Marta Wolny-Marszałek

IFJ PAN

41

PRZYBOROWSKI Dominik

Zastosowanie submikronowych technologii VLSI w rozwoju wielokanałowych układów scalonych do odczytu detektorów cząstek jonizujących

prof. dr hab. inż. Marek Idzik

IWFiIS AGH

42

RUSINEK Dariusz

Właściwości fizyczne stopów Ti-Zr-X (X=Mn, Co, Ni, Cu)

dr hab. Łukasz Gondek

WFiIS AGH

43

SĄDEL Michał**

Detektory luminescencyjne w pomiarach dawek protonów

dr hab. Paweł Bilski

IFJ PAN

44

SIEMEK Krzysztof

Anihilacja pozytonów w stopach aluminium z wydzieleniami nanocząstek cyny, ołowiu, indu i złota oraz własności mechaniczne i trybologiczne tych stopów

prof. dr hab. Jerzy Dryzek

IFJ PAN

45

STRZAŁKA Radosław**

Zastosowanie metod statystycznych do opisu struktury kwasikryształów ikozaedrycznych

prof. dr hab. Janusz Wolny

WFiIS AGH

46

SZYMAŃSKA (DOBIJA) Anna

Polimetalany i peroksokompleksy jako materiały do zastosowań w katalizie, medycynie i przemyśle

prof. dr hab. Wiesław Łasocha

IKiFP PAN

47

TATKO Maciej

Nowe materiały na osnowie tlenków metali ziem rzadkich o wysokim przewodnictwie jonowym do zastosowania w wysokotemperatu-rowych ogniwach paliwowych

dr hab. Paweł Nowak

IKiFP PAN

48

WANDZILAK Aleksandra**

Selected Chemical Elements as Potential Indicators of Cancerous Brain Tissue

prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

WFiIS AGH

49

WINIARSKA Barbara**

Struktura krystaliczna, elektronowa, właściwości elektryczne i magnetyczne silnie magnetostrykcyjnych związków RM2 (R - ziemia rzadka, M - metal przejściowy 3d)

prof. dr hab. Jarosław Pszczoła

WFiIS AGH

50

WROŃSKI Marcin**

Modelling and experimental study of deformation mechanisms and characteristics of metals during complex plastic deformations

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski

WFiIS AGH

51

WÓJCIK-GARGUŁA Anna

Analiza aktywacyjna z użyciem wiązki protonów z cyklotronu AIC144 jako metoda oznaczeń wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych

prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski

IFJ PAN

52

ZEGRODNIK Michał**

Unconventional Superconductivity in Correlated Itinerant Magnetic Systems

prof. dr hab.

Józef Spałek

WFiIS AGH

53

ZWOLEŃSKI Piotr

Teoretyczne badania wpływu domieszkowania na strukturę elektronową i własności transportowe stopów krzemku magnezu wykazujących silny efekt Seebecka

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

WFiIS AGH

* - list gratulacyjny

** - rozprawa wyróżniona