Podziękowania w rozprawie doktorskiej doktorantki/doktoranta ISD

Zgodnie z podpisanym przez każdą doktorantkę/każdego doktoranta ISD oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości faktu współfinansowania otrzymywanego stypendium naukowego oraz stypendium za wyniki w nauce i pracy naukowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", działanie 4.1, każda doktorantka/każdy doktorant ISD jest zobowiązana/y do umieszczenia na jednej z pierwszych stron* swojej rozprawy doktorskiej następujących podziękowań (odpowiednio w wersji polskiej lub angielskiej).

*Jeżeli rozprawa jest drukowana dwustronnie, to podziękowania powinny być umieszczone na stronie trzeciej, zostawiając rewers drugiej strony pusty. Jeżeli rozprawa drukowana jest jednostronnie, to podziękowania powinny być umieszczone na stronie drugiej.

Wersja polska

Niniejsza rozprawa doktorska została wykonana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.04.01.01-00-434/08-02 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wersja angielska

This PhD thesis has been completed within the framework of the Human Capital Operational Program POKL.04.01.01-00-434/08-02 co-financed by the European Union.

DOC IconPodziękowania