Informacja o funkcjonowaniu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

W latach 2009-2015 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (lider projektu) wspólnie z Jednostkami Partnerskimi: Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie prowadził środowiskowe studia doktoranckie o nazwie "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) - Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości". Studia te współfinansowane były przez Komisję Unii Europejskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", działanie 4.1. Instytucją Pośredniczącą było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kształcenie i badania naukowe realizowane w ramach ISD obejmowały fizyczne, chemiczne i technologiczne aspekty nauki o materiałach oraz nowoczesnej energetyki. Na ISD studiowało 60 doktorantów. ISD realizowane były zgodnie z Planem Studiów.

Lista obronionych rozpraw doktorskich.

Lista szczególnych osiągnięć doktorantów.

Kierownikiem ISD był prof. dr hab. Janusz Adamowski, powołany przez Rektora AGH, zastępcami kierownika ISD byli: dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN, powołana przez Dyrektora IKiFP PAN, oraz dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN, powołany przez Dyrektora IFJ PAN. W roku 2012 instytucje uczestniczące w projekcie ISD utworzyły wspólnie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydziałem Chemii UJ Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość", które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017.

Telefon: 012-6172953
Adres pocztowy:
Sekretariat Studiów Doktoranckich, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.